Třídy filtračních elementů

Evropská i česká legislativa pochopitelně řeší danou problematiku velmi podrobně. Pro nás jakožto dodavatele filtrační techniky i pro konečné uživatele jsou podstatné tři následující normy:

  • zákon 361/2007 Sb. – nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a který z hlediska koncentrací olejových a emulzních aerosolů stanovuje (mimo jiné) dva základní parametry: PEL – přípustný expoziční limit a NPK-P – nejvyšší přípustná koncentrace

Pro olejové a emulzní aerosoly jsou podle tohoto zákona stanoveny tyto limity:

   
PEL – přípustný expoziční limit 5 mg/m³
NPK-P – nejvyšší přípustná koncentrace 10 mg/m³

Principy filtrace - Přípustný expoziční limit 361Přípustný expoziční limit (PEL) je celosměnový časově vážený průměr koncentrací plynů, par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimž mohou být podle současného stavu vědomostí a znalostí vystaveni zaměstnanci po zákonem stanovenou pracovní dobu, aniž by u nich došlo i při celoživotní pracovní expozici k poškození zdravotního stavu, k ohrožení jejich pracovní schopnosti a pracovní výkonnosti.

Nejvyšší přípustné koncentrace chemických látek v pracovním ovzduší (NPK) jsou koncentrace látek, kterým nesmí být zaměstnanec v žádném časovém úseku pracovní doby vystaven.

Principy filtrace - grafVýkyvy koncentrace chemické látky nad hodnotu přípustného expozičního limitu až do hodnoty NPK-P musí být v průběhu směny kompenzovány jejím poklesem tak, aby nebyla hodnota přípustného expozičního limitu překročena.

Zjednodušeně řečeno – u obráběcího stroje nebo kdekoliv na dílně NESMÍ být nikdy překročena hodnota 10 mg/m³ a zároveň DLOUHODOBĚ musí být průměrná koncentrace (tedy hodnota PEL) maximálně 5 mg/m³. To zjednodušeně řečeno znamená, že pokud např. při hrubování vyskočí hodnota na pět minut na koncentraci 10 mg/m³, je třeba, aby příslušný pracovník byl dalších pět minut vystaven nulové koncentraci tak, aby mohlo být dosaženo potřebné průměrné hodnoty.

  • norma ČSN ISO 16890 – stanovení filtračních parametrů filtrů atmosférického prachu, a
  • norma ČSN EN 1822 / 2010 – klasifikace a označování vysoce účinných filtrů vzduchu (HEPA a ULPA)

Tyto normy jasně klasifikují jednotlivé filtrační prvky, používané v mnoha filtračních zařízeních. Např. filtrační jednotky ABSOLENT nebo ULT (popř. FILTERMIST) jako výstupní prvek používají HEPA filtry třídy H13, u kterých je normou jasně definováno, že (opět zjednodušeně řečeno) částice o velikosti 0,1 – 0,3 mikrometru budou zachyceny s účinností 99,95 %, tedy že z celkem jednoho tisíce takto velikých částic jich dále do ovzduší pronikne MAXIMÁLNĚ pět. Je důležité si také uvědomit, že tato účinnost časem neklesá – co se v souvislosti s délkou používání mění, je hodnota průtoku; tedy filtr se postupně zanáší, až se zablokuje úplně a jeho filtrační kapacita je zcela naplněna.

Níže uvedené tabulky uvádí účinnost jednotlivých filtračních elementů, pro doplnění jsme dále přidali všeobecné zatřídění částic (podle podkladů fy KS KLIMA – SERVICE a.s.)

Mezinárodní klasifikace vzduchových filtrů

Nová mezinárodní klasifikace vzduchových filtrů dle ČSN ISO 16890

Následující tabulka poskytuje přehled nových tříd filtrace. Přiřazení dosavadních tříd filtrace F7, F8, atd. slouží pouze k hrubé orientaci.

Klasifikace vzduchových filtrů dle ČSN EN 1822:2010

Klasifikace vzduchových filtrů dle ČSN EN 1822:2010

Klasifikace vzduchových filtrů dle ČSN EN 1822:2010

Pomocná tabulka k roztřídění filtrů:

Skupina filtru Třída filtrace Vlastnosti na příkladu odloučených látek Doporučení pro použití vzduchových filtrů
G
Filtry pro hrubý prach.
Účinné pro částice ≥ 10 μm
EN 779
G1
G2
Listy, hmyz, textilní vlákna, písek, létavý popílek, vodní kapky, vlasy … Pouze pro nejjednodušší použití (např. jako ochrana před hmyzem).
G3
G4
Květní pyl, mlha … Odpadní vzduch ze stříkacích kabin a kuchyní.
Ochrana proti znečištění pro klimatizační a kompaktní přístroje (např. okenní klimatizace, ventilátory).
Předfiltry pro filtrační třídy F7 až F8 (nutné pouze u silně znečištěného vstupního vzduchu)
Předfiltry a filtry cirkulujícího vzduchu pro zařízení civilní ochrany.
F
Filtry pro jemný prach
Účinné pro částice ≥ 1 μm
EN 779
M5
Výtrusy, cementový prach.
Částice, které způsobují skvrny nebo usazování prachu.
Filtry venkovního vzduchu pro prostory s nejnižšími požadavky (např. dílenské haly, skladovací prostory, garáže).
Předfiltry pro třídy filtrace F8 a F9
M6 Větší bakterie, zárodky na nosných částicích
PM 10 – prach
Vstupní filtry pro prostory s nízkými požadavky (např. prodejní prostory, určité výrobní prostory).
Předfiltry pro třídy filtrace F9 a E10.
Filtry odvodního vzduchu před výměníky tepla.
F7
F8
Nahromaděné saze.
Tzv. prach procházející plícemi, PM 2,5 – prach, cementový prach (jemná frakce)
Filtry cirkulujícího vzduchu ve větracích centrálách.
Koncové filtry v klimatizačních zařízeních pro střední nároky, např. obchodní domy, kanceláře a určité výrobní prostory.
Předfiltry pro třídy filtrace E11 a E12
F8
F9
Tabákový kouř (hrubé frakce). Kouř kysličníků kovů (hrubé frakce), olejový kouř, bakterie Koncové filtry v klimatizačních zařízeních pro vyšší nároky, např. kanceláře, výrobní prostory, rozvodné centrály, laboratoře.
Zařízení vnějšího vzduchu v nemocnicích.
Centrály výpočetní techniky.
Předfiltry pro třídy filtrace H13, H14.
Předfiltry pro adsorpční filtry (např. filtry s aktivním uhlím).
Předfiltry ve farmaceutickém průmyslu (dbát na certifikační předpisy).
H
Filtry pro mikročástice
Účinné pro částice ≥ 0,01 μm
EN 1822
E10
E11
Zárodky, tabákový kouř, kouř kysličníků kovů, viry na nosných částicích, saze. Koncové filtry pro prostory s vysokými požadavky (např. pro laboratoře a nemocnice).
Koncové filtry pro „čisté prostory“ tříd ≥ ISO 7 ve farmaceutickém, potravinářském, optickém průmyslu a v průmyslu lehkého strojírenství.
E12
H13
Olejový kouř ve stavu vzniku. Aerosol – mikročástice, radioaktivní aerosol, zbytky výparů z mořské soli. Koncové filtry pro nemocnice s vyššími požadavky, avšak bez předpisu o zkoušce netěsností.
Koncové filtry pro prostory v potravinářském, elektronickém, farmaceutickém průmyslu.
Filtry odvodního vzduchu v zařízeních jaderné techniky.
Koncové filtry pro „čisté prostory“ tříd ≥ ISO 5.
Koncové filtry v civilních ochranných zařízeních.
H14 Aerosol – mikročástice, viry. Koncové filtry pro „čisté prostory“ tříd ≥ ISO 4.
Koncové filtry pro farmaceutický průmysl a nemocnice s nejvyššími požadavky a předpisem o zkoušce netěsností.
U
Filtry pro mikročástice
EN 1822
U15
U16
U17
Aerosol – mikročástice. Koncové filtry pro „čisté prostory“ tříd ≥  IS0 3.
Koncové filtry pro „čisté prostory“ tříd ≥  IS0 2.
Koncové filtry pro „čisté prostory“ tříd ≥  IS0 1.